Podmienky

PODMIENKY MI Talents o.z., Pastierska 37/B, 90031 Stupava ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) portálu www.mibasketball.sk garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. V nasledujúcom texte prevádzkovateľ informuje návštevníkov o hlavných princípoch ochrany osobných údajov a zásadách ich ďalšieho spracúvania. Týmto si plní voči návštevníkom stránky informačnú povinnosť vyplývajúcu mu z platnej legislatívy. 1. Osobné údaje a ich spracovanie Osobné údaje sú spracovávané v závislosti od služieb, ktoré využívate:
A. Poskytovanie služieb: Pri poskytovaní služieb potrebujeme vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, Tituly pred menom, meno, priezvisko, titul za menom, pohlavie, rok narodenia, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, adresa bydliska, údaje dieťaťa pri použití kartičky poistenca pri poskytnutí prvej pomoci a nevyhnutne k registrácií. Osobné údaje sú spracovávané na základe súhlasu a do okamihu odvolania súhlasu, alebo kým to bude nevyhnutné v súvislosti s vyššie popísanými účelmi, najdlhšie však po dobu piatich rokov od udelenia súhlasu.
B. Marketing – zasielanie newslettrov Vaše osobné údaje v rozsahu: email, spracúvame na základe vášho súhlasu a za účelom zasielanie newslettrov, najviac po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Súhlas nám vyjadríte tzv. double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov. Z odoberania newslettrov sa môže odhlásiť použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile. Alebo písomnou formou v elektronickej podobe na emailovú adresu inkaart@inkaart.sk.
C. Kontaktný formulár Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, Tituly pred menom, meno, priezvisko, titul za menom, pohlavie, rok narodenia, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo, adresa bydliska, nevyhnutne k registrácií spracúvame za účelom vybavenia Vašej žiadosti (spracovanie odpovedi na položenú otázku/komentár/sťažnosť) na základe Vášho súhlasu po dobu maximálne 1 roka odo dňa udelenia súhlasu. Tento súhlas môžete odvolať písomnou formou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu inkaart@inkaart.sk.
D. Spracovávanie cookies z internetových stránok Prevádzkovateľ na webovej stránke www.inkaart.sk využíva tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú prostredníctvom internetového prehliadača na Vašom počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Údaje, ktoré zbierame prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe Súbory cookies môže každý návštevník spravovať vo svojom webovom prehliadači v sekcii „Nastavenia“ alebo „Možnosti“ (vrátane ich vymazania alebo zakázania). Pokiaľ máte túto funkciu zapnutú a pokračujete takto v prehliadaní webovej stránky, súhlasíte s tým, aby prevádzkovateľ technológiu cookies používal a súbory ukladal a zabezpečil čo najlepšie prispôsobenie stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách.
E. Dávam svoj súhlas so zverejnením fotografií a videí môjho dieťaťa (skupinových, jednotlivcov).
1. uverejňovania fotografií, videonahrávok z táborov, kempov, tréningov a zápasov na webovej stránke www.inkaart.sk
2. uverejňovania fotografií, videonahrávok na facebookovej stránke INKAART a na instagrame INKAART
3. uverejňovania fotografií v printových médiách

2. Zabezpečenie osobných údajov
a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
b) Prístup do vášho užívateľského účtu je možný iba po zadaní vašich prihlasovacích údajov. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti vo vašom účte sa vždy riadne odhlásili. Prevádzkovateľ INKAART nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, len ak by túto situáciu priamo spôsobil.
c) V prípade, že ste mladší ako 16 rokov, budete potrebovať na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek právnych úkonov súhlas zákonného zástupcu.

3. Práva subjektov údajov Práva súvisiace s ochranou osobných údajov. V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba tieto práva:
A. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov Na niektoré účely môže prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v súlade s GDPR spracúvať aj bez Vášho súhlasu. Ak je na niektorý účel potrebný váš explicitný súhlas a prevádzkovateľovi ste ho poskytli, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas udelený pre účely priameho marketingu (zasielanie obchodných správ e-mailom) môžete kedykoľvek odvolať priamo z každého Vám zaslaného obchodného oznámenia, kliknutím na príslušný odhlasovací link v pätičke e-mailu, alebo oznámením prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vyplývajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva na základe iného právneho základu, než je Váš súhlas.
B. Právo žiadať opravu či doplnenie osobných údajov V prípade, že sa Vaše údaje zmenia, alebo zistíte, že sú neaktuálne, či neúplné, máte právo požadovať ich doplnenie, alebo opravu.
C. Právo požadovať obmedzenie spracúvania Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania, ak sa domnievate, že Vaše údaje sú nesprávne, alebo že je spracúvanie protizákonné, ale namiesto ich vymazania požadujete len obmedzenie ich použitia. Ďalej, ak prevádzkovateľ Vaše údaje už nepotrebuje, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracúvaniu v rámci uplatnenia práva na vznesenie námietky.
D. Právo vzniesť námietku V prípade, že sú Vaše osobné údaje spracúvané vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo z titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa na účely priameho marketingu máte právo podať námietku proti takému spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedenom právnom základe v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Námietku je potrebné podať prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ nesmie osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby, alebo jej právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.
E. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ s jej osobnými údajmi nakladá v rozpore s platnou legislatívou, má právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán. Miestne príslušným dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
F. Právo na prístup k svojim osobným údajom V rámci práva na prístup k svojim osobným údajom môžete prevádzkovateľa požiadať o informácie, či spracúva Vaše osobné údaje a v prípade, že áno aj informácie o účeloch spracúvania, kategórii údajov, príjemcoch údajov a predpokladanej dobe spracúvania. V takom prípade prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu jej osobných údajov, ktoré spracúva. Tieto informácie sa poskytujú v bežnej elektronickej podobe.
G. Právo na prenositeľnosť údajov Ak by ste chceli ako dotknutá osoba svoje osobné údaje preniesť k inému prevádzkovateľovi máte právo požiadať o ich sprístupnenie, podobne ako pri využití práva na prístup k osobným údajom, s tým že prevádzkovateľ Vám ich dodá v strojovo čitateľnej podobe. H. Požadovať výmaz osobných údajov Právo požadovať výmaz svojich osobných údajov znamená možnosť požiadať prevádzkovateľa aby vymazal všetky osobné údaje dotknutej osoby zo svojich informačných systémov, aj zo systémov všetkých svojich sprostredkovateľov a všetkých záloh. V niektorých prípadoch však uplatnenie práva dotknutej osoby na výmaz osobných údajov nemá prednosť pred zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa, ktorou je viazaný. Ide o situácie, kedy je prevádzkovateľ povinný na základe zákonom stanovenej povinnosti spracúvať osobné údaje po dobu stanovenú zákonom (napr. vedenie účtovníctva a podobne). V takom prípade prevádzkovateľ v rámci uplatnenia tohto práva dotknutej osoby vymaže len údaje na ktoré sa táto zákonom stanovená povinnosť nevzťahuje. Prevádzkovateľ je povinný na žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie svojich práv odpovedať bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca.

4. Mlčanlivosť Prevádzkovateľ si týmto dovoľuje uistiť všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva, že všetky osoby a subjekty zúčastnené na spracúvaní údajov sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie spracúvaných osobných údajov. Okrem zákonom stanovenej povinnosti nebudú osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté žiadnym iným tretím stranám.

5. Kontaktujte nás V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese inkaart@inkaart.sk. 6. Účinnosť Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 25.5. 2018.